İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre (İSGÇ)

KAYNARCA PENDİK TUZLA METRO PROJESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İnşaat taahhüdü alanında faaliyet gösteren, Kaynarca Pendik Tuzla (KPT) Metro Grubu, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni kurumsal bir değer ve temel bir insan hakkı olarak ele alır ve tüm faaliyetlerinde sağlık ve güvenliğin korunmasına öncelik verir.

KPT Metro Grubu, tüm faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik her türlü riski, tehlikeli durum ve davranışları sistematik olarak değerlendirir ve etkin risk kontrol yöntemlerini belirleyip, uygulamaya koyarak yaralanmaların, ruhen ve bedenen sağlık bozulmalarının önlenmesi için tehlikeleri kaynağında yok etmeyi ve riskleri en aza indirgemeyi amaçlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ile müşteri/şartname gerekliliklerine uymayı, teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, asgari sorumluluk olarak kabul eder. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının yaratılmasında maddi ve manevi kaynakların temin edilmesini sağlar.

KPT Metro Grubu, çalışanlar, uzman ekipler ve ilgili tüm taraflar ile gerçekleştireceği iletişim, eğitim ve teşvik faaliyetleri ile karşılıklı bilgi alışverişi doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında sorumluluk alma ve paylaşma temelinde önleme kültürünün oluşturulması için çaba sarf eder.

Tüm çalışanlar, yönetimin koordinasyonunda takım çalışması yaparak üretimin İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları çerçevesinde, zamanında ve kaliteli şekilde yapılmasını sağlarlar.

KPT Metro Grubu, İSG Yönetim Sistemi ile ilgili tüm faaliyetlerine; ‘’Çalışanlarının ve çalışan temsilcilerinin katılımının sağlanacağını ve ilgili ve gerekli tüm hususlarda kendilerine danışılacağını taahhüt eder.’’

KPT Metro Grubu, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili belirlediği Hedeflerine ulaşabilmek için İç Tetkik, Performans Ölçme/İzleme yöntemleri, raporlama sistematiği ile uygulamalarını yürütür, gözden geçirir, geliştirir ve kurmuş olduğu yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi hedefler.

KAYNARCA PENDİK TUZLA METRO PROJESİ ÇEVRE YÖNETİMİ POLİTİKASI

KPT Metro Grubu, Kaynarca Pendik Tuzla Metro İnşaat Projesi kapsamında yapım faaliyetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken uzman ekip ve çalışanları ile birlikte tüm proje alanlarında ve projenin bütün aşamalarında yürüttüğü faaliyetler sırasında doğayı ve çevreyi korumayı, zarar vermemeyi temel prensiplerinden biri olarak kabul eder. Bu kapsamda tüm proje alanlarında çevre sağlığının korunması ve kalitesinin sürekli iyileştirilebilmesi için;

Tüm faaliyetlerini, temin ettiği, tasarladığı, ürettiği, kullandığı bütün ürün ve hizmetleri çevreye verebileceği olası olumsuz ve olumlu etkiler bakımından yaşam döngüsü bakış açısıyla sistematik olarak inceler ve gerekli tedbirleri önceden alacak şekilde faaliyetlerini düzenler.

Yürürlükte bulunan çevre mevzuatına, müşteri/şartname gerekliliklerine, yüklenici iç prosedür ve kurallarına riayet eder.

Proje kapsamında çalışanların çevre bilincinin oluşması için eğitimler düzenler.

Tüm faaliyetlerinde doğal varlıkları ve tarihi eserleri korumak, canlı yaşamını olumsuz etkilememek, su, hava, gürültü ve toprak kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri alır ve aldırır.

Periyodik denetim ve kontrollerle çevre yönetim sisteminin ve uygulamalarının etkinliğini ölçerek, sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi hedefler.

Enerji, su, kâğıt gibi doğal kaynakların tüketimini azaltacak yöntem ve çalışma biçimlerini uygular ve üretilen atık miktarının azaltılması için çalışmalar yürütür.

Proje kapsamında kendisine yöneltilen her türlü öneri ve şikâyeti değerlendirir ve gerekli tedbirleri alarak, kamuoyunu bilgilendirir.

Bu politika sürekli olarak gözden geçirilerek uygunluğu sağlanmaktadır.

PROJE İSG EĞİTİMLERİ

2021 yılı içerisinde 1.412.977 Adam x Saat iş yapılmış, 39.512 Adam x Saat İSG içerikli eğitim gerçekleştirilmiştir. İSG içerikli eğitimlerin genel başlıkları ve toplam Adam x Saat’leri aşağıdaki gibidir.

Kanunen (İSG Kanunu) Zorunlu Eğitimler

20.621 AXS 

Spesifik Eğitimler

  8.356 AXS 

İş Başı (Tool-box) Eğitimleri

7.111 AXS 

Proje Yönetimi Tarafından Gerçekleştirilen Saha İSG Konuşmaları

3.424 AXS 

KPT Metro personellerine 16 saatlik Temel İş Güvenliği eğitimleri iş başı yapmadan önce verilmiştir. 1 yılı dolan çalışanların çok tehlikeli sınıfta yılda bir kez tekrarlanması gereken eğitimleri tamamlanmıştır.

Her ay, o ayın çalışma koşulları – yeni iş kalemleri düşünülerek spesifik eğitimler düzenlenmiş, çalışanların yaptıkları işlerde güvenli çalışma koşulları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır.

Ayrıca yeni iş kalemleri için riskler değerlendirilerek çalışanları bilgilendirmek için yeni tool-box eğitim konuları hazırlanarak uzman ekiplere yayınlanmıştır. 2021 yılı içerisinde 167 adet tool-box konusu hazırlanmıştır.


Proje başından itibaren Verilen Toplam: 26.135 axs

İŞ Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Bilgi Yönetim Raporlama Takip Sistemi (İBYS-RTS)

İBYS-RTS: KPT Metro İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Yönetim Sisteminin tüm projelerinde uygulanması ve takip edilebilirliğini elektronik ortama taşıyarak hızlı şekilde güncel bilgilere ulaşmayı ve raporlanmasını sağlar ve saha denetimlerinin hızlı ve etkin yapılmasını sağlayarak oluşacak istatistiki veriler ışığında projeye özgü alınması gereken tedbirler için veri oluşturur. Ayrıca; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına veri aktarımı yapılabilir.

MOBİL SAHA KONTROL/TESPİT UYGULAMASI

Günlük saha tespitlerini Uzman Ekip İBYS-RTS sistemi üzerinden yapılarak her türlü bildirimi (SMS, E-Posta vb.) yapılmıştır. Ayrıca İBYS sisteminden rapor alınarak mail yolu ile firmalara bildirilmiştir. Açık olan İSG-Çevre saha tespitleri için firma yetkililerine haber verilerek merkez ofise çağrılarak saha tespitleri ıslak imza ile kayıt altına alınmıştır.

Bu Saha tespitleri İBYS-RTS sistemi ile takip edilmiştir. 2021 yılı içerisinde 2.818 adet Saha Tespiti yapılmıştır.